Onze gegevens

Anne de Vrieslaan 11
7741 DC Coevorden
Telefoon: (0524) 850 120
Mobiel: (06) 22 92 57 02
E-mail: info@vulto.info
Linkedin: Emile Vulto

ALGEMENE VOORWAARDEN:

(en privacyverklaring)

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verstrekt aan Vulto Belastingadviseurs B.V., handelend onder de naam mr. E.O.M. Vulto Belastingadviseurs c.s., gevestigd te 7741 DC Coevorden, Anne de Vrieslaan 11 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 32089945.


Inhoud:
artikel 1 : begripsbepalingen
artikel 2 : toepasselijkheid
artikel 3 : aanvang en duur van de opdracht
artikel 4 : gegevens opdrachtgever
artikel 5 : uitvoering opdracht
artikel 6 : geheimhouding en exclusiviteit
artikel 7 : rechten van intellectuele eigendom
artikel 8 : overmacht
artikel 9 : honorarium
artikel 10: betaling
artikel 11: klachten
artikel 12: beperking aansprakelijkheid
artikel 13: opzegging
artikel 14: opschorting - retentierecht
artikel 15: toepasselijk recht

Artikel 1: begripsbepalingen:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer: Vulto Belastingadviseurs B.V., handelend onder de naam mr. E.O.M. Vulto Belastingadviseurs c.s., gevestigd te 7741 DC Coevorden, Anne de Vrieslaan 11, aan wie opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers.

Artikel 2: toepasselijkheid:
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die door opdrachtnemer onder andere binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als in artikel 1.3. genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever binden opdrachtnemer niet.
2.3. De gedrags- en beroepsregels van de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3: aanvang en duur van de opdracht:
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
3.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4: gegevens opdrachtgever:
4.1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in artikel 4.1. genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 5: uitvoering opdracht:
5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
5.2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten.
5.3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
5.4. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of de onderneming van opdrachtgever of ten behoeve van opdrachtgever in privé voor zover van toepassing werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6: geheimhouding en exclusiviteit:
6.1. Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Artikel 7: rechten van intellectuele eigendom:
7.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle auteursrechten voor met betrekking tot geestesprodukten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die produkten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
7.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die produkten, waaronder begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesprodukten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8: overmacht:
8.1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
8.2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in artikel 8.1. zich voordoet, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen

Artikel 9: honorarium:
9.1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
9.2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven met inachtneming van jaarlijkse tariefaanpassingen van opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
9.3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na (gedeeltelijke) volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 10: betaling:
10.1. Betaling door opdrachtgever van het declaratiebedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de declaratie van de opdrachtnemer is aangegeven, zulks in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
10.2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119-120 BW in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft. Hierbij zal rente over een gedeelte van de maand worden berekend als een volle maand.
10.3. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
10.4. De gerechtelijke kosten zullen niet zijn beperkt tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde volgens het Liquidatietarief zoals onder andere bedoeld in artikel 57 lid 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maar zullen omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de werkelijke kosten aan salaris en verschotten van zijn advocaat, procureur of gemachtigde.
10.5. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van zijn vordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
10.6 Buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het vigerende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
10.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratiebedrag.

Artikel 11: klachten:
11.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2. Een klacht als in artikel 11.1. bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 12: beperking aansprakelijkheid:
12.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever, indien en voor zover die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of een onrechtmatige daad van opdrachtnemer.
12.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, bedrijfsschade en/of gevolgschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
12.3. Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de dekking van de verzekering van opdrachtnemer en wel uitsluitend tot het bedrag van de door die verzekering in dit verband gedane uitkering.
12.4. In het geval de verzekeraar van opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie van opdrachtnemer indien en voor zover de gedeclareerde werkzaamheden zijn te herleiden naar de toerekenbare tekortkoming en/of het onrechtmatig handelen van opdrachtnemer.
12.5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
12.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan zaken van opdrachtgever, die opdrachtnemer onder zich heeft.
12.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
12.8. Opdrachtgever wordt geacht uitsluitend te hebben gecontracteerd met opdrachtnemer en niet met werknemers van opdrachtgever. De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: opzegging:
13.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
13.2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
13.3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen.

Artikel 14: opschorting - retentierecht:
14.1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om het retentierecht uit te oefenen ten aanzien van zaken of bescheiden van opdrachtgever, die geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15: toepasselijk recht:
15.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.


Model privacyverklaring Vulto Belastingadviseurs BV
(versie februari 2019)

Inleiding
In onze dagelijkse praktijk verwerken wij talloze gegevens, waaronder gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen (persoonsgegevens).
Dit kunnen gegevens zijn die wij van u hebben ontvangen of die wij in het kader van onze dienstverlening hebben verkregen van derden (bijvoorbeeld uw werkgever of accountant).
Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties.
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de geldende privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met deze privacyverklaring geven wij u inzicht over de manier waarop wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Definities
Verwerker:
een natuurlijk persoon of organisatie die (ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt;

Klant:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee wij als opdrachtnemer een overeenkomst hebben gesloten;

Verwerking:
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke:
de betreffende partij, die alleen of samen met andere partijen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens die wij verwerken.
Bij de persoonsgegevens die wij verwerken moet u onder andere denken aan de volgende gegevens:

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• E-mailadres;
• Klantnummer;
• Inloggegevens;
• Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden
• Functie contactpersonen;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Kopie identiteitsbewijzen;
• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
• Leeftijd;
• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer;

Dit betreffen gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens om onder andere de volgende redenen (gerechtvaardigde belangen):
• Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met onze klant;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• In verband met communicatie en informatievoorziening;
• In verband met een offerteaanvraag;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten;
• Voor de verbetering van onze diensten;
• Ten behoeve van facturering en incasso;

Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens willen verwerken om andere redenen dan hierboven zijn vermeld. In dat geval zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Waar verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken maakt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Verstrekken wij ook persoonsgegevens aan derden?
Wij verstrekken soms ook uw persoonsgegevens aan anderen. Dit kunnen – onder meer – de navolgende ontvangers zijn:
• een externe loonadministrateur;
• de arbodienst;
• het UWV;
• de Belastingdienst;
• de externe accountant;
• een externe systeembeheerder;
• een extern hostingpartij van online software;
• een externe beveiliger;
Als een ontvanger van uw persoonsgegevens een “verwerker” is, dan zullen wij met hem een “verwerkersovereenkomst” sluiten waarin we afspreken dat uw gegevens goed zullen worden beveiligd en slechts verwerkt zullen worden voor de overeengekomen doeleinden.
Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen als wij ervan kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de in die overeenkomst genoemde doeleinden. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren en bewerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Waarom verwerken wij die gegevens?’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze dienstbaar zijn aan het doel waarvoor deze worden bewaard. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale administratieplicht met een bewaartermijn van zeven jaar) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsorganisatie.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Wat zijn uw rechten?
1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist).
2. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
3. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons hierover op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen
Niet uitgesloten is dat ons privacy-beleid wel eens wordt gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en vindt u op onze website.

Contactpersoon
Mocht u vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is de heer Emile Vulto, te bereiken via info@vulto.info of telefonisch onder nummer 06-22925702.